Главна служба за ревизију јавног сектора Републике Српске је провела ревизију учинка под називом “Превенција малигних обољења”. Предмет ове ревизије су мјере и активности на планирању и провођењу мјера и поступака за рано откривање малигних обољења. Основна сврха ове ревизије јесте да испита да ли институције у здравственом систему ефикасно проводе мјере за рано откривање малигних обољења.

Број новообољелих од малигних обољења има тренд раста, као и број новообољелих од четири типа малигних обољења за које постоји програм раног откривања. Међутим, иако постоји програм раног откривања, многи битни управљачки елементи нису били дефинисани.

Налази ревизије показују да је, након усвајања Програма, изостало формирање управљачког тима задуженог за координацију активности, мониторинг, евалуацију и контролу квалитета провођења дефинисаних мјера. Такође, није дефинисан начин позивања циљних група, систем извјештавања и на крају начин финансирања мјера за рано откривање малигних обољења.

Фонд здравственог осигурања није уговарао превентивне прегледе са установама примарне здравствене заштите, већ је то чинио путем појединачних пројеката, уговарајући услуге превенције са установама секундарне и терцијарне здравствене заштите или удружењима грађана.

Иако домови здравља нису посебно уговарали провођење мјера за рано откривање малигних обољења, оно је ипак у одређеној мјери планирано њиховим годишњим плановима. Ревизија је утврдила да се ти прегледи, са изузетком ПАПА налаза, нису проводили у мјери у којој је то било планирано.

Базе података о проведеним прегледима за рано откривање малигних обољења нису обезбјеђивале тачне и потпуне податке неопходне за сагледавање стања или праћење резултата проведених прегледа.

Посљедице малигних обољења имају тренд раста, посматрано по показатељима трошкова болничког лијечења ових пацијената, трошкова боловања на терет Фонда здравственог осигурања и пријевременог пензионисања узрокованог малигним обољењима. Институције се нису бавиле анализама потенцијалних трошкова и користи провођења мјера за рано откривање малигних обољења, нити постојећи систем извјештавања омогућава такву анализу.

Проведена ревизија показала је да постоји значајан простор за унапређивањем ефикасности мјера за рано откривање малигних обољења, како би на тај начин оно било у функцији испуњавања циљева постављених у стратешким документима.

Главна служба за ревизију јавног сектора Републике Српске у извјештају о ревизији учинка нуди препоруке Министарству здравља и социјалне заштите, Фонду здравственог осигурања, Институту за јавно здравство и домовима здравља, чијим провођењем је могуће унаприједити ефикасност мјера за рано откривање малигних обољења.

Комплетан извјештај ревизије учинка је доступан на интернет страници Главне службе за ревизију јавног сектора Републике Српске.