Стварни износи презентовани на истој рачуноводственој основи, истој основи класификације, за исте ентитете и за исти период као и одобрени буџет.