Структура извјештаја ревизије учинка није строго дефинисана у стандардизованој форми, него је свака ВРИ сама одређује и дефинише. Суштина је да извјештај омогући јасну презентацију резултата ревизије свим циљним корисницима. Оквирно Извјештај ревизије учинка има сљедећу структуру:

⦁ Закључак ревизије учинка који потписује главни ревизор

⦁ Предговор (гдје се уопштено описују основни принципи ревизије учинка)

⦁ Резиме (налаза, закључака и препорука)

⦁ Увод у коме се наводе:

⦁ Позадина и мотиви ревизије

⦁ Предмет ревизије и ревизијска питања

⦁ Дизајн и методолошки оквир ревизије (укључујући: Обим и ограничења ревизије, изворе ревизијских доказа, методе прикупљања и анализе доказа, критеријуме ревизије учинка)

⦁ Садржај и структура извјештаја

⦁ Опис предмета ревизије, гдје се ближе дефинишу:

⦁ Карактеристике предмета ревизије

⦁ Институционалне улоге, надлежности и одговорности

⦁ Правна и професионална регулатива карактеристична за подручје и предмет ревизије

⦁ Налази (структурисани у зависности од конкретне ревизије)

⦁ Закључци ревизије

⦁ Препоруке ревизије.

Извјештај ревизије учинка садржи и друге дијелове по потреби, као што су прилози, листа скраћеница, листа графикона и илустрација, посебна упућивања ако се ради о паралелној/кооперативној ревизији и друго.