Резултат обављене финансијске ревизије је ревизијски извјештај. Како је законским мандатом дефинисано, Главна служба за ревизију у Републици Српској у оквиру ангажмана финансијске ревизије проводи ревизију финансијских извјештаја и ревизију усклађености. Из тог разлога, сваки извјештај о проведеној финансијској ревизији садржи Извјештај (Мишљење главног ревизора) о ревизији финансијских извјештаја и о ревизији усклађености. Форма мишљења је стандардизована и у складу са одговарајућим Међународним стандардима ревизије и стандардима за јавни сектор (укључујући ISA 700 – 799 и ISSAI 2700 – 2799). Сходно стандардима за ревизију усклађености обавезно је навођење критеријума (прописа и регулативе) који су коришћени у ревизији усклађености, те је и то један од обавезних дијелова у сваком извјештају финансијске ревизије. Осим тога, ради лакшег и бржег увида све препоруке које се налазе у дијелу извјештаја “Налази” и који логично слиједе иза припадајућих налаза и закључака су обједињене и наведене у дијелу “Резиме датих препорука” и то одвојено за сваку врсту ревизије. Поглавље “Налази” у правилу има слободну форму, али се због уједначености користи иста дефинисана структуру са дијеловима који логично слиједе уобичајену структуру финансијског извјештавања.