Финансијска ревизија резултира ревизорским мишљењем, које може бити: позитивно (без квалификација) или модификовано (негативно, са резервом или уздржавајуће).

У ревизији учинка се у поглављу о налазима представљају најважнији налази који произилазе из анализе прикупљених ревизијских доказа. Налази утемељени на довољним, релевантним и поузданим ревизијским доказима дају јасне и недвосмислене одговоре на постављена ревизијска питања. Налази представљају изражену вези између циљева ревизије, ревизијских питања, закључака и препорука. Налази се пишу и презентују у складу са постављеним ревизијским питањима, хронолошкиу односу на ревидирани процес (планирање, имплементација, контрола, извјештавање), у складу са улогама, надлежностима и одговорностима појединих нивоа власти или институција у оквиру њих. Налази се презентују објективно, коректно, непристрасно без властитих мишљења и коментара ревизора.