Рачуноводствене евиденције обухватају евиденције о књижењима и подржавајуће евиденције, као што су налози и записи електронског преноса средстава, фактуре, уговори, главна књига и помоћне књиге, евидентирања у дневнику, и друга усклађивања финансијских извјештаја која се не одражавају у помоћним књигама, као и евиденције у виду радних папира и табела које се односе на алокацију трошкова, прерачунавања, усаглашавања и објелодањивања.