Предуслови за ревизију су примјена прихватљивог оквира финансијског извјештавања (Видјети: Оквир финансијског извјештавања) од стране руководства у припреми финансијских извјештаја и прихватање претпоставке на којој се заснива вршење ревизије, од стране руководства (уколико је прикладно, лица овлашћених за управљање). У ревизији јавног сектора коју проводе ВРИ законски утврђеним мандатом су дефинисани субјекти ревизије, тако да се “прихватање претпоставки на којима се заснива вршење ревизије” односи на поступак којим руководство прихвата и разумије да има одговорности које су кључне за спровођење ревизије и то:

⦁ одговорност за припрему финансијских извјештаја у складу са примјенљивим оквиром финансијског извјештавања;

⦁ одговорност да успостави интерну контролу која омогућава припрему ФИ који не садрже материјално значајне погрешне исказе настале усљед грешке или криминалне радње;

⦁ одговорност за законито пословање;

⦁ омогућавање ревизору приступ свим информацијама (укључујући евиденције, документацију и остале податке) које ревизор може да затражи од руковдоства за потребе ревизије и

⦁ неограничен приступ особама од којих је, по мишљењу ревизора неопходно прибавити ревизијске доказе.

Предуслови за ревизију у Главној служби за ревизију јавног сектора Републике Српске или тзв. „услови ангажовања“ дефинишу се и потврђују путем Писма о ангажовању кога потписују главни ревизор и руководилац субјекта ревизије прије почетка ревизијских активности.