Објелодањивања у финансијским извјештајима обухватају објашњавајуће и описне информације, представљене на начин који је јасно одређен или на други начин дозвољен примјенљивим оквиром финансијског извјештавања, у тијелу финансијског извјештаја или у напоменама (Видјети: Напомене уз ФИ) или укључен кроз унакрсно упућивање.

Осим када се неким рачуноводственим стандардом допушта или захтијева другачије, објелодањују се сви износи из претходног периода приказани у финансијским извјештајима. Упоредне информације се укључују у описне и текстуалне информације када је то битно за разумијевање финансијских извјештаја текућег периода.