Када ревизор изражава негативно мишљење тада се у пасусу у ком износи мишљење наводи да, по мишљењу ревизора, због значаја питања која су описана у пасусу “Основ за негативно мишљење” финансијски извјештаји субјекта не приказују истинито и објективно, у свим материјалним аспектима (…) у складу са прописаним оквиром финансијског извјештавања; односно “због значаја питања наведених у пасусу “Основ за негативно мишљење, активности, финансијске трансакције и информације исказане у финансијским извјештајима нису, у свим материјалним аспектима, у складу са прописима којима су регулисане.”

За шири увид погледати: Мишљење ревизора и Модификовано мишљење.