Уколико ревизор на основу прибављених ревизијских доказа закључи да финансијски извјештаји узети у цјелини нису без материјално значајних погрешних исказа или ако није у могућности да прибави довољне адекватне ревизијске доказе на основу којих би закључио да финансијски извјештаји у цјелини не садрже материјално значајне грешке, ревизор треба да модификује мишљење у складу са захтјевима ревизијских стандарда.

Према томе, мишљење ревизора може бити модификовано и немодификовано (тзв. позитивно мишљење или мишљење без квалификација). Модификовано мишљење ревизора је свако мишљење које није “чисто” или позитивно, односно:

⦁ квалификовано или тзв. мишљење са резервом (Под: Квалификовано мишљење (“осим за”)),

⦁ негативно мишљење (Под: Негативно мишљење) и

⦁ уздржавајуће мишљење тј. уздржавање од изражавања мишљења о финансијским извјештајима и/или о усклађености (Под: Уздржавање од изражавања мишљења).

Када ревизор модификује мишљење тада, поред елемената који су обавезни дио форме сваког мишљења (у складу са ISA 700), треба да: а) измијени наслов одјељка “Основ за мишљење” са одговарајућим: “Основ за мишљење са резервом” или “Основ за квалификовано мишљење”, “Основ за негативно мишљење”, “Основ за уздржавање од мишљења”, по потреби и б) у том одјељку ревизорског мишљења опише питања због којих је дошло до модификације мишљења. (Видјети и под: Мишљење ревизора)