Које методе прикупљања доказа ће се примјењивати у ревизији зависи од врсте ревизијског проблема, врсте студије као и општих и посебних циљева ревизије. При избору прикладне метода ревизор треба да има у виду с једне стране захтјев за економичним и ефикасним провођењем ревизије а с друге стране захтјев за квалитетним провођењем ревизије што између осталог подразумијева релевантне, поуздане и довољне ревизијске доказе.
Методе које се користи приликом прикупљања ревизијских доказа, појединачно или у комбинацији су:

⦁ Инспекција – преглед документације

⦁ Упитници

⦁ Анкете

⦁ Интервјуи

⦁ Посматрања на терену

⦁ Мјерења на терену

⦁ Фокус и референтне групе

⦁ Мишљења консултанта

⦁ Студија случаја

⦁ Проучавањем законских и подзаконских аката, политика, планова, програма, извјештаја, медијских и других информација

⦁ Видео, аудио снимање и фотографисање.

Поузданост ревизијских доказа је у директној вези са одабиром методе за прибављање ревизијских доказа, али и начином њеног провођења, тако ће се посматрање и/или мјерење на терену сматрати поузданијим доказом када субјект посматрања није свјестан посматрања и мјерења или када само мјерење није најављено. Такође, документација прибављена или потврђена од треће стране сматра се поузданијим ревизијским доказом од документа који за потребе ревизије креира ревидирани субјект, итд.