У предстудијском меморандуму потребно је навести и методе које ће се користити у анализи и вредновању прикупљених ревизијских доказа. У поступку анализе и вредновања могу се користити квантитативне и квалитативне методе:

⦁ Методе статистичке анализе

⦁ Методе економске анализе

⦁ Методе индукције и дедукције

⦁ Методе анализе и синтезе

⦁ Компаративне методе

⦁ Бенчмаркинг метода

⦁ Каузална метода

⦁ Мапирање процеса, поступака и процедура

⦁ Метода анализе студије случаја

⦁ SWOT анализа и

⦁ друге познате научно истраживачке методе.

За податке прикупљене у предстудији треба одабрати методе којима ће се најбоље обезбиједити анализа прикупљених података на ефикасан и ефективан начин.