Систематизован сет међународно признатих саопштења која се примјењују у ревизији финансијских информација из претходних периода. Пуни назив комплетног сета ових међународних стандарда је “Међународни стандарди ревизије, контроле квалитета, прегледа, осталих увјеравања и сродних услуга” и чине их:

⦁ Међународни стандарди ревизије (скраћено МСР, енгл. ISA),

⦁ Међународни стандарди ангажовања на прегледу (енгл. акроним: ISRE),

⦁ Међународни стандарди ангажовања на основу којих се пружа увјеравање ((енгл. акроним: ISAE) и
⦁ Међународни стандарди сродних услуга (енгл. акроним: ISRS).

ISA, ISRE, ISAE и ISRS се заједнички називају IAASB-овим стандардима ангажовања. МСР-е објављује Одбор за међународне стандарде ревизије и увјеравања (скраћено IAASB) у оквиру IFAC-а односно Међународне федерације рачуновођа. Саопштења која објављује IAASB регулишу ангажовања ревизије, прегледа, осталих увјеравања и сродних услуга, а које се спроводе у складу са Међународним стандардима. Они немају већи ауторитет од локалних закона или прописа којима се регулише ревизија историјских финансијских извјештаја или ангажовања на увјеравању у некој земљи. У случају да се локални закони или прописи разликују од МСР или да су у супротности са њима по одређеном питању, ангажовање које је у складу са локалним законима и прописима неће аутоматски бити усклађено са стандардима које доноси IAASB.

Није дозвољено навођење изјаве да је постигнута усклађеност са МСР уколико нису у потпуности примијењени сви стандарди који су релевантни за дато ангажовање. У Републици Српској је Законом (Видјети: Закон) дефинисано да ГСР ЈС РС обавезно, између осталог, примјењује и ревизорске стандарде Међународне федерације рачуновођа (IFAC), чиме су МСР постали дио обавезујућег сета стандарда и саопштења у ревизији јавног сектора, односно позивање у ревизорском извјештају на примјену Међународних стандарда ревизије значи попуну примјену свих стандарда који су релевантни за дато ангажовање.