Материјалност је концепт ревизије који се односи на релативну важност неког питања у складу с контекстом. Изостављања или нетачна приказивања ставки су материјално значајна ако могу, појединачно или колективно, утицати на одлуке или процјене корисника на основу финансијских извештаја. Материјална значајност зависи од природе или величине изостављања или нетачног приказивања просуђене у датим околностима.

Природа или величина ставке, или комбинација обе, могу бити одлучујући фактор. Суд о значајности питања доноси ревизор у контексту у ком се оно разматра. Одређивање материјалности је ствар професионалног просуђивања и зависи од тога како ревизор тумачи потребе корисника. Ово може да укључује, на примјер, разумну могућност да ће довести до промјене или ће утицати на одлуку крајњег корисника ревизорског извјештаја или, као други примјер, када се у датом контексту ради о доношењу суда о томе да ли о неком питању треба обавијестити лица овлашћена за управљање, да ли ће они сматрати да је то питање важно у односу на њихове дужности. Дакле, неко питање може да се оцијени као материјално (значајно) ако би спознаје о истом, по свој прилици утицале на одлуке предвиђених корисника. (видјети: Предвиђени корисници)

Материјалност (значајност) може да се посматра у контексту квалитативних и квантитативних фактора, као што су релативна величина, природа и утицај на предмет испитивања и интерес који за дати предмет показују крајњи корисници или примаоци.