Информација је материјално значајна ако њено изостављање или погрешно приказивање може да утиче на одлуке које корисници доносе на основу финансијских информација о одређеном извјештајном ентитету. Другим ријечима, материјалност је аспект релевантности својствен одређеном субјекту који је заснован на природи или величини, или оба, ставки на које се информације односе, у контексту финансијских извјештаја (ФИ). Сходно томе, стандардима не може да се одреди јединствена квантитативна граница материјалности, нити да се предодреди шта може бити материјално значајно у датој ситуацији. Дакле, нека појединачна ставка или група ставки посматраних на заједничкој основи по својој вриједности или природи неутврђених или некоригованих погрешних исказа може бити и материјално значајна за финансијске извјештаје у цјелини. Претпоставља се да корисници у довољној мјери познају јавни сектор и економске активности и рачуноводство и да су вољни да проучавају информације уз довољну пажњу. Стога, код вршења процјене материјалности треба узети у обзир како се од корисника са таквим атрибутима може оправдано очекивати да ће на њих нешто утицати када буду доносили одлуке и оцјењивали исте. Материјалност на нивоу финансијских извјештаја се најчешће разматра с обзиром на вриједност, али има и друге квантитативне као и квалитативне аспекте. Због карактеристика својствених појединој ставки или групи ставки, одређено питање може постати материјално и по самој својој природи. Питање може бити материјално и због контекста у којем се јавља без обзира на релативну финансијску вриједност.