Ревизор изражава квалификовано мишљење када након прикупљања довољно адекватних ревизијских доказа закључи да су погрешни искази, појединачно или заједно, материјално значајни, али нису прожимајући за финансијске извјештаје (Видјети под: Прожимајући ефекти); или када није у могућности да прикупи довољно адекватних ревизијских доказа на којима ће заснивати своје мишљење, али ревизор закључи да могући ефекти неоткривених погрешних исказа на финансијске извјештаје, уколико их има, могу бити материјане природе, али не и свеобухватни. (Видјети под: Свеобухватност).

Када ревизор изражава квалификовано мишљење усљед материјално погрешних исказа у финансијским извјештајима, тада се у одјељку гдје се износи мишљење наводи да: “…по мишљењу ревизора, осим за ефекте питања наведених у пасусу “Основ за квалификовано мишљење (мишљење са резервом) приложени финансијски извјештаји објективно и истинито приказују, по свим материјалним аспектима … у складу са примјенљивим оквиром финансијског извјештавања.”. Уколико је основ за квалификовано мишљење немогућност да се прикупи довољно адекватних доказа, ревизор користи одговарајући израз “осим за могуће ефекте питања…“ (Шире објашњење под: Мишљење ревизора, Модификовано мишљење).