Критеријуми ревизије усклађености су упоредни параметри који се користе за досљедно и разумно оцјењивање и мјерење предмета ревизије, а ревизор их утврђује на основу одговарајуćих мјеродавних прописа. Да би били примјерени, критеријуми ревизије усклађености морају бити: релевантни, поуздани, потпуни, објективни, разумљиви, упоредиви, прихватљиви и доступни. Ревизија усклађености се углавном састоји од оцјене усклађености са службеним критеријумима, као што су позитивно законодавство, прописи донесени на основу оквирног законодавства те други мјеродавни закони, прописи и споразуми, укључујуćи законе и одлуке о буџету (правилност). Када формалних, службених критеријума нема или када у законодавству постоје очити недостаци у погледу његове примјене, ревизијом може да се испита и усклађеност с општим принципима којима се руководи добро финансијско управљање и поступање јавних званичника (примјереност).