Одговарајући критеријуми имају сљедеће особине:

а) Релевантност: релевантни критеријуми за резултат дају информације о предметном питању које помажу циљним корисницима у доношењу одлуке.

б) Потпуност: критеријуми су потпуни када у информацијама о предметном питању припремљеним у складу с њима нису изостављени релевантни фактори за које је реално очекивати да могу да утичу на закључке које циљни корисници доносе на основу тих информација. Потпуни критеријуми садрже, гдје је то релевантно, основе за презентацију и објелодањивање.

ц) Поузданост: поуздани критеријуми омогућавају разумно, досљедно мјерење или процјену основног предметног питања, укључујући, уколико је то релевантно, презентацију и објелодањивање, које су извршили различити практичари у сличним околностима.

д) Неутралност: неутрални или објективни критеријуми за резултат дају информације о предметном питању које су непристрасне и у складу с условима ангажовања.

е) Разумљивост: разумљиви критеријуми за резултат дају информације о предметном питању које су разумљиве циљаним корисницима.

Нејасни описи очекивања или искуствених просуђивања појединаца не чине одговарајуће критеријуме. Без референтног оквира којег пружају примијењени критеријуми, сваки закључак ćе бити подложан личном тумачењу и погрешном схватању.