Контролно окружење обухвата функције управљања и руковођења као и ставове, свијест и активности лица овлашћених за управљање и руководства у вези са интерном контролом субјекта и њеним значајем за самог субјекта. Контролно окружење чине:

1) лични и професионални интегритет и етичке вриједности руководиоца и запослених,

2) начин руковођења и управљања,

3) одређивање мисија и циљева,

4) организациона структура, хијерархија у погледу овлашћења и одговорности, права и обавезе и нивои извјештавања,

5) писана правила и пракса управљања људским ресурсима,

6) компетентност запослених.
Контролно окружење је једна од пет компоненти система интерне контроле. (Видјети: Систем интерних контрола)