Извјештавање о обављеним ревизијама учинка дефинисано је Законом о ревизији јавног сектора Републике Српске. Структура Извјештаја о обављеној ревизији учинка оквирно је дефинисана Међународним стандардима ревизије за јавни сектор, а детаљније интерном регулативом (методологија, смјернице, упутства).

Извјештаји ревизије учинка нису строго стандардизовани као што су то извјештаји финансијске ревизије. Форма, садржај и структура извјештаја ревизије учинка може да се разликује од ревизије до ревизије, а опредјељена је врстом, карактером и природом ревизијског проблема, врстом студије, фокусом, критеријумима и обимом ревизије. Уобичајено је ипак, да свака ВРИ усвоји и користи једну типичну форму извјештаја ревизије учинка.

Видјети: Структура извјештаја ревизије учинка.