Извјештавање о обављеним финансијским ревизијама које проводи ГСРЈС РС дефинисано је Законом о ревизији јавног сектора Републике Српске. Структура извјештаја о обављеној финансијској ревизији дефинисана је Међународним стандардима ревизије и Међународним стандардима ревизије за јавни сектор, има строго дефинисану структуру и стандардима утврђену форму за изражавање мишљења и других обавезно захтијеваних елемената, а одређене специфичности карактеристичне за мандат и окружење ревизије свака ВРИ дефинише засебно.

У Републици Српској, ревизија усклађености се проводи заједно са ревизијом финансијских извјештаја, тако да се и на ову врсту ревизије примјењује исти сет стандарда и методолошких упутстава, сходно мандату ВРИ.