Акроним од International Financial Reporting Standards односно Међународни стандарди финансијског извјештавања које доноси Одбор за међународне рачуноводствене стандарде (IASB) при IFAC-у и који заједно са МРС чине међународне рачуноводствене стандарде и стандарде финансијског извјештавања са тумачењима и пратећим објавама које се примјењују као јединствен скуп висококвалитетних, глобалних рачуноводствених стандарда који захтијевају транспарентне и упоредиве информације у финансијским извјештајима опште намјене.