У ревизији учинка се не морају анализирати све активности, сва средства и сви процеси, него се одабире један њихов дио или сегмент, који представља фокус ревизије. Када се наведене активности и додјељена средства разврставају по својој намјени идентификују се њихове узрочно посљедичне везе које би требало да доведу до постизања одређеног циља. Фокус ревизије усмјерен је на оне активности, додијељена средства и процесе које имају највећи утицај.