Фокус група је квалитативна техника којом се тестирају прелиминарни налази ревизије учинка. Након што се учесницима изложе прелиминарни налази група испитаника који долазе из институција које су обухваћене ревизијом подстакне се на разговор о својим ставовима и коментарима на изложене налазе. Овакве групе се често успостављају како би се добиле нове информације или генерисале идеје. Фокус група се по правилу организује на крају главне студије непосредно прије израде нацрта извјештаја ревизије учинка.