Довољност је мјера квантитета ревизијских доказа. Квантитет ревизијских доказа је условљен ризиком материјално значајних погрешних исказа као и квалитетом самих ревизијских доказа.

За више погледати и: Адекватност (ревизијских доказа).