С обзиром на то да свака ревизија учинка има суштинске карактеристике научно–истраживачког или пројектног задатка тако дизајн и методолошки оквир ревизије учинка одређују обим ревизије (са институционално-организационог, просторног, временског и административног аспекта), било каква ограничења ревизије уколико их има и утицај тих ограничења на резултате ревизије, затим коришћени узорак у ревизији, начин на који је изабран узорак, извори ревизијских доказа, методе прикупљања и анализе ревизијских доказа, критеријуми ревизије и друго. Дизајн и методолошки оквир су, као посебан поднаслов, дио структуре извјештаја ревизије учинка коју примјењује Главна служба за ревизију.