Детаљна тестирања или тестови детаља класа трансакција, салда на рачунима и објелодањивања спадају међу суштинске (субстантивне) доказне поступке, а који се обављају с циљем добијања ревизорских доказа како би се откриле значајно погрешне тврдње у финансијским извјештајима.

Тестови трансакција су поступци везани за провјеру обраде одређене врсте трансакција у рачуноводственом систему и обично се изводе код рачуна као што су рачуни имовине или опреме, дугорочног дуга и власничког капитала. Један од примјера испитивања трансакција је тражење неевидентираних обавеза.

Тестови салда (стања на рачунима) и објелодањивања су ревизијски тестови којима се провјеравају закључна салда главне књиге или билансне позиције (стања) у финансијским извјештајима укључујући и припадајућа објелодањивања.

Детаљна тестирања су ревизијски поступци који или пружају разумно увјеравање о ваљаности трансакција/салда или идентификују погрешну тврдњу. Друга врста суштинских доказних поступака су суштински аналитички поступци (Видјети: Аналитички поступци).