Ангажовање у коме одговорна страна мјери предметно питање наспрам критеријума и презентује информације о предмету ревизије, о чему затим ревизор прикупља довољне и одговарајуће ревизијске доказе који обезбјеђују разумну основу за изражавање мишљења/закључка. У ангажовању са потврдом, закључак ревизора се односи на то да ли информације о предметном питању садрже материјално значајне погрешне исказе.

Ревизија финансијских извјештаја је увијек ангажман с потврдом, с обзиром да се ова ревизија заснива на финансијским информацијама које презентује одговорна страна.