Прикупљање података само по себи нема корисне сврхе осим када се подаци и информације могу корисно и правилно анализирати. У ревизији треба планирати довољно времена и ресурса да се изврши анализа прикупљених ревизијских доказа и да се анлизирани ревизијски докази доведу у контекст одговора на постављена ревизијска питања, као поуздана основа за формирање налаза ревизије. Ревизијски докази се разликују по врсти и природи, прикупљају из бројних и разноврсних извора, примјеном различитих метода те је посебно битно на који начин извршити анализу прикупљених ревизијских доказа.
У односу на врсту и природу расположивих података њихова анализа може се вршити различитим методама.
Детаљније под: Квантитативна анализа података, Квалитативна анализа података.