Назива се још и ревизија сврсисходности пословања, ревизија “Три-Е”, ревизија “вриједности за новац”, ревизија успјешности и сл. Према дефиницији из Међународних стандарда ревизије за јавни сектор, ревизија учинка представља независно, објективно и поуздано испитивање које проводи ВРИ, а којим се утврђује да ли субјекти јавног сектора укључујући предузећа, системе, пројекте, програме, активности или организације послују, раде, односно проводе (се) у складу с принципима економичности, ефикасности и ефективности, те да ли има простора за побољшања. Ревизија учинка настоји да дође до нових информација, анализа или увида те, према потреби, препорука за побољшања.