Етички захтјеви који су обавезујући за тим који ради на ангажовању (ревизије) и лице које врши контролни преглед квалитета ангажовања, а који обухватају независност и друге етичке захтјеве наведене у правилима професионалног понашања/етичком кодексу који се примјењује на праксу јавног рачуноводства и ревизије које издају различита професионална тијела (Одбор за међународне рачуноводствене стандарде етике (IEASBA Кодекс), INTOSAI Кодекс Етике (ISSAI 130) заједно са локалним/националним захтјевима уколико су рестриктивнији. (Видјети и: Етички кодекс)