Код ревизије усклађености, превара се углавном односи на злоупотребу јавних овлашћења, али и на преварно извјештавање о питањима усклађености. Случајеви неусклађености с мјеродавним прописима могу представљати намјерну злоупотребу јавних овлашћења ради стицања непрописне користи. Извршавање јавних овлашћења обухвата доношење одлука, недоношење одлука, обављање припремних радњи, пружање савјета, поступање с информацијама и друге радње у јавној служби. Непрописна корист се односи на предности нематеријалне или материјалне природе, остварене намјерним поступањем једног или више појединаца из реда управе, лица овлашћених за управљање, запослених или трећих страна.