Природа као добро од општег интереса ужива посебну заштиту. На заштити и очувању природе надлежности и одговорности имају бројне институције, организације и појединци. Главна служба за ревизију провела је ревизију учинка под називом „Заштита и очување природних добара“ с циљем да унаприједи постојећи систем заштите. Резултати ревизије показују да се активности на заштити природних добара не проводе  на начин да у довољној мјери обезбиједе очување и унапређивање биолошке, геолошке и пејзажне разноврсности.