Управљање залихама лијекова је веома важан аспект здравственог менаџмента, односно управљања јавним здравственим установама, јер од успјеха овог управљачког сегмента, зависи успјешност, квалитет и сигурност здравствене заштите, те се своди на оптимизацију обима и структуре залиха уз намјенско и рационално трошење расположивих средстава у здравственом систему. Проведена ревизија је показала дa на нивоу здравственог система и домова здравља нису у потпуности успостављене претпоставке и предуслови за успјешно управљање залихама лијекова, те да у складу с тим постоји потреба за унапрјеђењем овог управљачког сегмента унутар здравственог система Републике Српске.