Ревизија учинка је показала да надлежне институције нису оствариле потребан и могући ниво ефикасности у управљању средствима посебних намјена за шуме.
У складу са одлукама о усвајању буџета Републике Српске, за финансирање послова и активности у области шумарства користио се дио прикупљених средстава посебних намјена за шуме. Нејасан и некомплетан стратешки, плански и регулаторни оквир, изостанак јасних и на дугорочном основу утврђених приоритета и критеријума за расподјелу средстава посебних намјена за шуме, неадекватано праћење, надзор и извјештавање о њиховом утрошку су утицали на ефикасност у управљању овим средствима.