У управљању ресурсима основних школа није остварен могући ниво ефикасности и уједначености у условима и стандарду за све ученике. Испитивања ревизије су показала да између јавних основних школа постоје значајне разлике у стању сталне имовине и опреме, у годишњој алокацији буџетских средстава посматраној кроз трошкове по одјељењу и у стандарду ученика посматраном кроз превоз. Предузимане активности субјеката система у основном васпитању и образовању нису резултирале очекиваним побољшањима и смањењима присутних разлика у условима рада јавних основних школа и у стандарду ученика.