Проведена ревизија је показала да у јединицама локалне самоуправе нису обезбијеђене све потребне претпоставке за ефикасно управљање некретнинама. Изражене су разлике између јединица локалне самоуправе у погледу управљања некретнинама. У већем дијелу јединица локалне самоуправе нису јасно регулисана питања улога, надлежности и одговорности у управљању некретнинама и њихови капацитети нису на одговарајући начин организовани. На основу проведене ревизије дате су препоруке чијим провођењем би се могло унаприједити управљање некретнинама у јединицама локалне самоуправе. Препоруке су упућене Влади Републике Српске и јединицама локалне самоуправе.