Проведена ревизија је показала да се централизованим јавним набавкама у здравству Републике Српске у претходном периоду није управљало у складу са принципима економичности, ефикасности и ефективности, што је имало утицај на остваривање основних принципа здравствене заштите у Републици Српској.
Централизоване јавне набавке у здравству Републике Српске се проводе у условима непостојања адекватних претпоставки правне, организационе и управљачке природе, неусклађеног и неповезаног процеса планирања, неблаговременог покретања, недовољно постигнуте конкуренције и успјешности поступака централизованих јавних набавки, а што се одразило на снабдијевање јавних здравствених установа лијековима и медицинским средствима.