Обезбјеђење комуналног реда је од посебног интереса и значаја за јединице локалне самоуправе и грађане. Посебну улогу у обезбјеђивању комуналног реда на територији јединице локалне самопураве има комунална полиција. Остваривање прописане улоге комуналне полиције подразумијева њено ефикасно и ефективно функционисање, односно предузимање мјера и провођење активности које су у функцији одржавања прописаног нивоа комуналног реда.
Проведена ревизија је показала да комунална полиција постојећим начином организације и функционисања у појединим областима, не обезбјеђује у потпуности прописани ниво комуналног реда.