Процеси планирања и извјештавања у јавним предузећима нису организовани и проведени на ефикасан начин, што има утицаја и на ефикасност свих других пословних процеса и активности у јавним предузећима. Планови пословања јавних предузећа у погледу комлетности не задовољавају захтјеве законске регулативе, њихови елементи су међусобно неусклађени, а индикатори за мјерење и оцјену успјешности пословања јавних предузећа нису утврђени. Кашњење у доношењу планова директно утиче на плански карактер других пословних процеса и активности у јавним предузећима. Успостављени систем мониторинга и извјештавања о реализацији плана пословања није у функцији унапређења процеса планирања у јавним предузећима. Извјештаји о пословању нису комплетни, те не дају показатеље о реализацији плана пословања, пословању и успјешности јавних предузећа или њихових организационих јединица.