Накнадни преглед показује да су институције обухваћене накнадним прегледом, у складу са својим надлежностима, предузимале мјере и активности на провођењу препорука и оствариле одређене резултате у збрињавању и заштити дјеце без родитељског старања. На основу информација о активностима и показатеља о оствареним резултатима, ревизија се у разумној мјери увјерила да је од шест датих препорука једна препорука потпуно проведена, четири препоруке су дјелимично проведене, а за једну препоруку је провођење у току.