Накнадни преглед показује да су институције обухваћене накнадним прегледом, у складу са својим надлежностима, предузимале мјере и активности на провођењу препорука и оствариле одређене резултате у управљању ресурсима основних школа. На основу информација о активностима и показатеља о оствареним резултатима, ревизија се у разумној мјери увјерила да су од четири дате препоруке три препоруке дјелимично проведене, а за једну препоруку је провођење у току.