Накнадни преглед показује да су институције обухваћене накнадним прегледом, у складу са својим надлежностима, предузимале мјере и активности на провођењу препорука и оствариле одређене резултате у техничком опремању ватрогасних јединица. На основу информација о активностима и показатеља о оствареним резултатима, ревизија се у разумној мјери увјерила да је од осам датих препорука пет препорука дјелимично проведено, за једну препоруку је провођење у току, а двије препоруке нису проведене.