Накнадни преглед показује да су даваоци стипендија предузимали одређене мјере и активности на провођењу препорука и остварили одређене резултате. На основу информација о активностима и показатеља о оствареним резултатима, ревизија се у разумној мјери увјерила да су од четири дате препоруке двије потпуно проведене, једна је дјелимично проведена и за једну провођење је у току. Постоји потреба да се интензивирају активности ради потпуне реализације препорука датих у Извјештају ревизије учинка.