Накнадни преглед показује да су институције обухваћене накнадним прегледом, у складу са својим надлежностима, предузимале мјере и активности на провођењу препорука и оствариле одређене резултате у запошљавању лица са инвалидитетом. На основу информација о активностима ревизија се у разумној мјери увјерила да је од три дате препорука једна препорука дјелимично проведена, а за двије препоруке је провођење у току.