Накнадни преглед показује да су институције обухваћене накнадним прегледом, у складу са својим надлежностима, предузимале одређене мјере и активности на провођењу препорука. На основу информација о активностима надлежних институција, ревизија се у разумној мјери увјерила да су од пет датих препорука три у статусу провођења, док двије препоруке нису проведене.