Накнадни преглед показује да су институције обухваћене накнадним прегледом, у складу са својим надлежностима, предузимале мјере и активности на провођењу препорука и оствариле одређене резултате у функционисању интерне ревизије у јавном сектору. На основу информација о активностима и показатеља о оствареним резултатима, ревизија се у разумној мјери увјерила да је од осам датих препорука пет потпуно проведено, а три препоруке су дјелимично проведене.