Основни циљ ове ревизије је да испита ефикасност система интерних финансијских контрола у јавним предузећима и допринос интерне ревизије и контроле у остварењу резултата јавних предузећа. Проведена ревизија је показала да јавна предузећа нису у потпуности успоставила ефикасан и ефективан систем интерних финансијских контрола. Jавна предузећа нису постигла значајније резултате у процесу успоставе финансијског управљања и контроле као и на постојећим ангажманима интерне ревизије. Организација и начин функционисања интерне ревизије не доприноси у довољној мјери остваривању циљева јавних предузећа.