Заштита потрошача је област од јавног интереса и као таква представља основ ефикасног, конкурентног и праведног друштва, уређеног тржишта, систем вриједности који обезбјеђује заштиту права, безбједност и здравље потрошача. Област заштите потрошача је комплексна и уређена различитим законима те су права и интереси потрошача у надлежности већег броја институција на различитим нивоима организовања.

Проведена ревизија је показала да је у посматраном периоду унаприjеђена заштита потрошача, али да она, због потешкоћа у имплементацији регулаторног оквира и недовољно искоришћених институционалних и организационих механизама заштите потрошача, не функционише на начин којим би се у потпуности обезбиједила ефикасна и ефективна заштита потрошача на цјелокупном простору Републике Српске.