Управљање отпадом је дјелатност од општег интереса, што подразумијева спровођење прописаних мјера за поступање са отпадом у оквиру сакупљања, транспорта, складиштења, третмана и одлагања отпада, укључујући и надзор над тим активностима. У систему за управљање комуналним отпадом надлежности и одговорности имају бројне институције, организације и појединци.
Главна служба за ревизију провела је ревизију учинка под називом „Функционисање система за управљање комуналним отпадом “ с циљем да унаприједи постојећи систем. Резултати ревизије показују да постојећи систем за управљање комуналним отпадом не обезбјеђује ефикасно управљање комуналним отпадом.